Gå til hovedindhold
Du er her:

Beboer-pårørendemøde

Der bliver holdt møder for beboere og pårørende på plejecentret. 

Planlagte møder

22-05-2023

Dagsorden og referater

Præsentation af lederteamet

Plejecenterleder Signe Tronier: Ansat som plejecenterleder 1. maj 2022.  Starter nyt job, og stopper 31 maj 2023.

Mette Gerhard bliver konstitueret Plejecenterleder, indtil en ny bliver ansat. Mette er Sundheds- og aktivitetschef i LTK.

Kontaktoplysninger til Mette er: meger@ltk.dk

tlf. 3035 7908

Stillingen slås op snart. Der sikres en god overgangsordning, så det ikke mærkes i det daglige. Alle igangsatte projekter kører videre som planlagt.

Afdelingsleder i Syrenen: Heidi Jespersen, startede som sygeplejerske på Baunehøj 1. april. 2018 og blev afdelingsleder 1. februar 2019

Afdelingsleder i Rosen: Jeanette Harfeld, ansat som afdelingsleder på Baunehøj 19. april 2022. Jeanette har mange års erfaring i ledelse.

Afdelingsleder i Liljen: Julie Storgaard Mortensen, ansat som afdelingsleder på Baunehøj 1. marts 2023. Er uddannet sygeplejerske, og har været afdelingsleder i flere år.

Pårørende giver udtryk for at det er dejligt der nu er et pårørendemøde, så vi som pårørende ved hvad der rører sig i huset.

Pårørenderådet i Lyngby-Taarbæk kommune v/Jon Sundbo

Jon Sundby repræsentant i Seniorrådet. De samarbejder og rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål.

Der afholdes jævnligt møder med udvalget. Vi har f.eks. udtalt os ifm. de kommende budgetbesparelser, og det lykkes at tage nogle af besparelserne af bordet, til gavn for ældreområdet. Vi er også med på råd ift. rekrutteringsudfordringerne på området. Vi har et rigtig godt samarbejde med udvalget og Kommunalbestyrelsen.

Vi prøver at komme ud til begivenheder i kommunen. Hvert plejecenter har tilknyttet et medlem fra seniorrådet. Her kommer vi ud og taler med beboere.

Er der sager, I som beboere eller pårørende gerne vil have taget op, er I meget velkomne til at kontakte os. Seniorrådet tager sig ikke af personsager, men kun af sager af overordnet karakter.

Kontakt via mail seniorraadet@ltk.dk

I kan læse mere om Seniorrådets arbejde på Kommunens hjemmeside: https://www.ltk.dk/politik/andre-raad-og-udvalg/raad/seniorraadet

Svar på spørgsmål fra pårørende:

LTK tager forskellige initiativer, bl.a. samarbejde med FOA, løn under uddannelse og andre tiltag

Seniorrådet er et rådgivende råd, men rådgiver ikke direkte på demensområdet. Det kunne være en god idé med et demensarrangement, hvor man kigger på bl.a. den nyeste forskning. Det vil Seniorrådet tage til efterretning.

Spørger Seniorrådet de ældre på plejecentrene?

Det er planen at de vil gøre det. Det starter op efter sommerferien. I første omgang prøver vi at komme ud til f.eks. et arrangement som dette Beboer-pårørendemøde.

Vi prøver at nå ud med oplysning om Seniorrådets arbejde til jer via arrangementer hos ældresagen, DGO, og forskellige aktiviteter som afholdes i kommunen

Faglige indsatser

Nyt nødkaldesystem:

Beboere har fået nye nødkald, så armbånd og sensorer ser anderledes ud. Hele systemet er mange gange bedre, og implementeringen er gået rigtig godt. Nødkald kører via en app på mobiltelefon.

Nyt dokumentationssystem - CURA:

Vi får nyt dokumentationssystem som starter op den 15. juni. Krav til systemet er meldt ind af brugerne, som derefter har været i lovpligtig udbud.

Alt personale har været til undervisning inden opstart. I vil opdage at personalet bruger deres telefoner til at dokumentere. Pårørende kan ikke få adgang til dokumentationen, men der kan søges agtindsigt.

Der dokumenteres bl.a. dagrytmeplaner, medicin, samt generelle oplysninger, som eksempelvis kan være kontakt til pårørende. Yderligere dokumenteres forskellige problematikker der kan opstå hos beboerne, hvor der skal laves handleplaner.

Det er personalet der dokumenterer, og alle vikarer skal også dokumentere. Vi dokumenterer kun afvigelser.

Aktive handleplaner, skemaer o.s.v. overføres til CURA, men vi har stadig kigge-adgang til Nexus, så vi kan se historikken.

Fra Pårørende:

Nogle føler at ”Livshistorien” ikke bliver brugt.

Det gør den, men den læses ikke på samme måde i systemet, som den udgave i afleverer. Den ligger under generelle oplysninger i flere forskellige felter.

Det opleves at personalet sidder med deres private mobiltelefon. Ledelsen tager dt op med medarbejderne, da de ikke må bruge deres egen private. Baunehøj har retningslinjer for brug af privat mobiltelefon.

Orientering om udviklingsplejecenteret;

Varm mad om aftenen:

Varm mad til aften er et pilotprojekt som kører i et halvt år. Pilotprojektet slutter 31. juli. Derefter evalueres projektet, hvor der kigges på forskellige kriterier. Bl.a. kigges der på økonomi, borgernes vægt, tilfredsstillelse ved at spise om aftenen, bedre søvn og større fællesskab. Personalets tid, til klargøring af måltidet, er også en del af evalueringen.

Vi forsøger at sprede måltider ud over hele dagen. Der er nogle fødevaremæssige hensyn ift. at kunne gemme varm mad til senere, da vi skal sikre at Fødevarestyrelsens lovgivning overholdes. 

Vi vil meget gerne have kostrådet med på banen, så beboerne er med til at bestemme hvad der skal serveres. Der kan ikke laves mad, hvor der tages hensyn til enkelte beboeres fysiske formåen til at kunne indtage måltidet selv.

Livskraft:

En måde at arbejde med arbejdsglæde på. En stund for den enkelte medarbejder og kollegaer, i det team de er en del af, med fokus på arbejdsglæde.

Plejecenter Baunehøj får mulighed for at sætte lys på hvordan medarbejdere trives hver for sig og sammen i teamet, når de er på arbejde. Når medarbejdere udvikler deres samarbejde i teamet, så vil de opleve indbyrdes trivsel, tillid og får skabt plads til de faglige drøftelser. Det giver arbejdsglæde og er meget vigtige parametre for at kunne give nærvær, faglighed og omsorg til borgerne som bor på Baunehøj og til deres familier.

Vi tror på at teamsamarbejdet og arbejdsglæde kan blive bedre med deraf en gavnlig effekt på beboerne.

 

Perspektivskifte:

Anneka Dapper kommer og underviser medarbejdere i oktober og november. Man lærer at se problemstillinger fra beboerens sted, og kan agere ud fra det. Det tager afsæt i PersonCentreret Omsorg. Metoden hjælper dig til at skifte perspektiv og rykke over i borgerens sted og fokusere på, hvad borgeren føler og oplever. Perspektivskifte er en refleksionsøvelse, som stiller spørgsmål som: 

Hvad prøver borgeren at fortælle os med sin adfærd? Hvad ville borgeren selv sige om situationen?

Læs mere omkring perspektivskifte på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

https://www.sst.dk/da/Vaerdighed/Redskaber/2022/Perspektivskifte

Værdighedsrejseholdet:

I forlængelse af Perspektivskifte, har vi fået midler via en pulje i Sundhedsstyrelsen, til et forløb med værdighedsrejseholdet. Forløbet giver medarbejdere og ledere kompetencer til at styrke værdigheden i ældreplejen, med udgangspunkt i hverdagen. 

Læs mere omkring perspektivskifte på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

https://www.sundhedsstyrelsen.dk/da/Vaerdighed/Vi-tilbyder/Forloeb-med-Vaerdighedsrejseholdet

Signe udtaler at Livskraft, Perspektivskifte og Værdighedsrejseholdet, alle er forløb som højner personalets faglighed rigtig meget. Det er meget at sætte i søen, og det er helt vildt at have fået muligheden for, i den grad at højne fagligheden og udviklingen af medarbejdere, og jeg tror på at Plejecenteret bliver et bedre sted at bo.

Akvarier:

Udviklingsplejecenter handler om hjemlighed. Vi har fået akvarier på alle etager.  Vi har serviceaftale på vedligehold af akvarierne. Det eneste vi skal huske er at fodre fiskene 3 gange om ugen.

Biograf:

Vi forsøger at etablere en biograf i Rosen, som er åben for alle. Vi håber på den står klar i 2024.

Orientering om aktiviteter på Baunehøj

Betina Sanggaard er aktivitetskoordinator for bl.a. Plejecenter Baunehøj. Hun har også kontakten til de frivillige.  Er der pårørende som ønsker at være cykelpilot eller frivillig så kontakt Betina på mail: besan@ltk.dk eller tlf. 2037 1581

Der ligger en aktivitetskalender på hjemmesiden, med planlagte aktiviteter. https://baunehoej.ltk.dk/aktiviteter

Aktiviteter er vigtige for beboerne, også de almindeligt dagligdags aktiviteter, såsom en lille snak, avislæsning, høre radio og synge lidt med o.a. Det er vigtigt at der sker noget udover de planlagte aktiviteter – ledergruppen drøfter hvordan man kan få lagt flere aktiviteter ind. Der er udpeget nøglepersoner, som skal sørge for aktiviteter i det daglige.

Besøgshunde har vi stadig. Betina Sanggaard er tovholder.

Royal Siderun

Fredag den 26. maj er der arrangeret Royal Siderun. Arrangementet er for alle beboere og medarbejdere og vi skal have et par hyggelige og sjove timer, hvor vi alle skal bevæge os i fællesskab. Vi får besøg af borgmesteren og et medlem fra det politiske udvalg. Måske vi også kommer i TV og/eller Det grønne område – pressen er i hvert fald inviteret.

Orientering om køkkenets indsatsområder og om projekt om varm mad om aftenen.

Michael Rohde Hansen er køkkenchef i DKM (Den Kommunale Madservice). DKM´s koncept er ”mad fra bunden”, og prøver så vidt muligt at lave alt mad selv fra bunden. Dvs. hjemmelavet brød, marmelade, dressinger og sylt, samt måltider. Der går højst 3 timer fra maden er færdig til det serveres.

Det er ikke et økologisk køkken, men der tages hensyn til indkøb af økologiske råvarer, der hvor der økonomisk ikke er en merudgift.

Alle beboere kan komme med ønsker til maden. Du kan desuden kontakte køkkenet hvis er er spørgsmål

Køkkenet på Baunehøj kan kontaktes på

mail: dkm-baunehoej@ltk.dk

Du kan læse mere om DKM på Baunehøj hjemmeside:

https://baunehoej.ltk.dk/plejecentret/velkomst-og-indflytning/maaltiderne

Beboer- og pårørendeønsker:

En beboer synes at det er rigtig god mad, men personalet skal lære at skære steg rigtigt ud.

Kan man få lysere franskbrød om morgenen? Der skiftes mellem lyst brød og brød med kerner.

Et ønske er at maden varmes ordentligt op, da maden nogle gange serveres kold.  Afdelingslederne tager det op med personalet, da madvognene skal sættes i strømstik for at holde maden varm.

Kl. 17.30 – 18.00

Vi deler os op til orientering fra afdelingsledere om afdelingerne.